Tải Game

Đặc quyền VIP

07/11/2018

Giới thiệu cấp VIP

I. Giới thiệu

Dựa theo lượng tích lũy nạp của người chơi để nhận được cấp VIP tương ứng, cấp VIP khác nhau sẽ nhận được đặc quyền tương ứng.

II. Quy tắc chi tiết

1. User trong game mỗi khi tích lũy 1 KNB nạp sẽ nhận được 1 điểm VIP exp, VIP exp đủ sẽ tăng cấp VIP.

2. Cấp VIP khác nhau có đặc quyền khác nhau.

3. Mỗi khi user đạt 1 cấp mới sẽ nhận được thưởng tương ứng.

III. Đặc quyền của các cấp VIP

3.1. VIP 1. Tích nạp 50 KNB nhận VIP1

 • Lượt mua Lương Thảo tăng lên 2 lần
 • Lượt mua Đồng tăng lên 2 lần
 • Lượt mua Quân Hồn tăng lên 2 lần
 • Cài lại chinh chiến 1 lần
 • Lượt mua khám phá Đất Phong tăng lên 1 lần
 • Mua lượt khiêu chiến Võ Đài tăng lên 2 lần
 • Lượt mua Ngọc tăng lên 2 lần
 • Mua lượt Thao Trường tăng lên 1 lần
 • Lượt mua Đan Tăng Bậc tăng lên 2 lần
 • Tốc độ hồi phục Lương Thảo tăng lên 105 thạch/20 phút
 • Phúc lợi VIP 1 gồm: 60000 Đồng, 8000 Quân Hồn, 5 mảnh Lệnh Vô Song, 1 thẻ cam Hoa Hùng
 • Mua gói quà VIP 1 giá 58 KNB (Giá gốc 300 KNB)

3.2. VIP 2: Tích nạp 500 KNB nhận đặc quyền VIP2

 • Bao gồm tất cả đặc quyền của cấp trước
 • Lượt mua Lương Thảo tăng lên 3 lần
 • Lượt mua Đồng tăng lên 4 lần
 • Lượt mua Quân Hồn tăng lên 4 lần
 • Mua lượt khiêu chiến Võ Đài tăng lên 3 lần
 • Lượt mua Đan Tăng Bậc tăng lên 3 lần
 • Tốc độ hồi phục Lương Thảo tăng lên 110 thạch/20 phút
 • Mở Thổ Phỉ Chiến X5
 • Phúc Lợi VIP 2 gồm: 140000 Đồng, 20000 Quân Hồn, 15 mảnh Lệnh Vô Song, 20 Tinh Thiết
 • Mua gói quà VIP 2 giá 98 KNB (Giá gốc 7300 KNB)

3.3. VIP 3: Tích nạp 1000 KNB nhận đặc quyền VIP3

 • Bao gồm tất cả đặc quyền của cấp trước
 • Lượt mua Lương Thảo tăng lên 4 lần
 • Lượt mua Đồng tăng lên 6 lần
 • Lượt mua Đồng tăng lên 6 lần
 • Cài lại chinh chiến 3 lần
 • Lượt mua khám phá Đất Phong tăng lên 2 lần
 • Mua lượt khiêu chiến Võ Đài tăng lên 4 lần
 • Lượt mua Ngọc tăng lên 4 lần
 • Lượt mua Kiếm Các tăng lên 1 lần
 • Mua lượt Thao Trường tăng lên 2 lần
 • Lượt mua Đan Tăng Bậc tăng lên 4 lần
 • Tốc độ hồi phục Lương Thảo tăng lên 115 thạch/20 phút
 • Mở chức năng Cường hóa Trận hình nhanh
 • Phúc lợi VIP 3 gồm: 180000 Đồng, 30000 Quân Hồn, 20 mảnh Lệnh Vô Song, 30 Tinh Thiết, 1 thẻ cam Nhan Lương
 • Mua gói quà VIP 3 giá 188 KNB (Giá gốc 7350 KNB)

3.4. VIP 4: Tích nạp 2500 KNB nhận đặc quyền VIP 4

 • Bao gồm tất cả đặc quyền của cấp trước
 • Lượt mua Lương Thảo tăng lên 5 lần
 • Lượt mua Đồng tăng lên 8 lần
 • Lượt mua Quân Hồn tăng lên 8 lần
 • Mua lượt khiêu chiến Võ Đài tăng lên 5 lần
 • Lượt mua Ngọc tăng lên 5 lần
 • Lượt mua Đan Tăng Bậc tăng lên 5 lần
 • Tốc độ hồi phục Lương Thảo tăng lên 120 thạch/20 phút
 • Mở Thu quà bạn bè nhanh
 • Lượt mua Đồng hoặc Quân Hồn bạo kích tối đa 4 lần
 • Mở vĩnh viễn Tiệm Vân Du Lang
 • Phúc lợi VIP 4 gồm: 220000 Đồng, 40000 Quân Hồn, 25 mảnh Lệnh Vô Song, 30 Tinh Thiết, 1 thẻ cam Văn Xú
 • Mua gói quà VIP4 giá 388 KNB (Giá gốc 7460 KNB)

3.5. VIP 5: Tích nạp 5000 KNB nhận đặc quyền VIP 5

 • Bao gồm tất cả đặc quyền của cấp trước
 • Lượt mua Lương Thảo tăng lên 6 lần
 • Lượt mua Đồng tăng lên 10 lần

 • Lượt mua Quân Hồn tăng lên 10 lần

 • Mua lượt khiêu chiến Võ Đài tăng lên 6 lần

 • Lượt mua Ngọc tăng lên 6 lần

 • Lượt mua Đan Tăng Bậc tăng lên 6 lần

 • Tốc độ hồi phục Lương Thảo tăng lên 125 thạch/20 phút

 • Mở Thu quà bạn bè nhanh

 • Mở Tự chiến tốc*3 trong Đối Chiến

 • Mở tự khiêu chiến danh tướng Tụ Hiền Trang

 • Phúc lợi VIP 5 gồm: 280000 Đồng, 50000 Quân Hồn, 30 mảnh Lệnh Vô Song, 20 Kim Cuo, 1 thẻ cam Trương Trọng Cảnh

 • Mua gói quà VIP5 giá 688 KNB (Giá gốc 7565 KNB)

3.6. VIP 6: Tích nạp 10.000 KNB nhận đặc quyền VIP 6

 • Bao gồm tất cả các đặc quyền của cấp trước
 • Lượt mua Lương Thảo tăng lên 7 lần
 • Lượt mua Đồng tăng lên 12 lần
 • Lượt mua Quân Hồn tăng lên 12 lần
 • Cài lại chinh chiến 5 lần 
 • Lượt mua khám phá Đất Phong tăng lên 3 lần
 • Mua lượt khiêu chiến Võ Đài tăng lên 7 lần
 • Lượt mua Ngọc tăng lên 7 lần
 • Mua lượt Thao Trường tăng lên 3 lần
 • Lượt mua Đan Tăng Bậc tăng lên 7 lần
 • Tốc độ hồi phục Lương Thảo tăng lên 130 thạch/20 phút
 • Phúc Lợi VIP 6 gồm: 340000 Đồng, 60000 Quân Hồn, 35 mảnh Lệnh Vô Song, 30 Kim Cương Sa, 1 thẻ cam Ngô Phu Nhân
 • Mua gói quà VIP6 giá 1088 KNB (Giá gốc 7725 KNB)

3.7. VIP 7: Tích nạp 20.000 KNB nhận đặc quyền VIP 7

 • Bao gồm tất cả đặc quyền VIP trước
 • Lượt mua Lương Thảo tăng lên 8 lần
 • Lượt mua Đồng tăng lên 14 lần
 • Lượt mua Quân Hồn tăng lên 14 lần
 • Mua lượt khiêu chiến Võ Đài tăng lên 8 lần
 • Lượt mua Ngọc tăng lên 8 lần
 • Lượt mua Đan Tăng Bậc tăng lên 8 lần
 • Tốc độ hồi phục Lương Thảo tăng lên 135 thạch/20 phút
 • Lượt mua Đồng hoặc Quân Hồn bạo kích tối đa 5 lần
 • Phúc Lợi VIP 7 gồm: 420000 Đồng, 70000 Quân Hồn, 40 mảnh Lệnh Vô Song, 50 Kim Cương Sa, 1 thẻ cam Lỗ Túc
 • Mua gói quà VIP7 giá 2888 KNB (Giá gốc 7915 KNB)

3.8. VIP 8: Tích nạp 40.000 KNB nhận đặc quyền VIP 8

 • Bao gồm tất cả đặc quyền của cấp trước 
 • Lượt mua Lương Thảo tăng lên 9 lần
 • Lượt mua Đồng tăng lên 16 lần
 • Lượt mua Quân Hồn tăng lên 16 lần
 • Mua lượt khiêu chiến Võ Đài tăng lên 9 lần
 • Lượt mua Ngọc tăng lên 9 lần
 • Lượt mua Đan Tăng Bậc tăng lên 10 lần
 • Tốc độ hồi phục Lương Thảo tăng lên 140 thạch/20 phút
 • Mở tự động Bảo Vệ Kiếm Các
 • Phúc Lợi VIP 8 gồm: 540000 Đồng, 80000 Quân Hồn, 50 mảnh Lệnh Vô Song, 1 thẻ cam Tôn Kiên
 • Mua gói quà VIP8 giá 3888 KNB (Giá gốc 8185 KNB)

3.9. VIP 9: Tích nạp 75.000 KNB nhận đặc quyền VIP 9

 • Bao gồm tất cả đặc quyền của cấp trước
 • Lượt mua Lương Thảo tăng lên 10 lần
 • Lượt mua Đồng tăng lên 20 lần
 • Lượt mua Quân Hồn tăng lên 20 lần 
 • Cài lại Chinh Chiến 8 lần
 • Lượt mua khám phá Đất Phong tăng lên 4 lần
 • Mua lượt khiêu chiến Võ Đài tăng lên 10 lần
 • Lượt mua Kiếm Các tăng lên 2 lần
 • Mua lượt Thao Trường tăng lên 4 lần
 • Lượt mua Ngọc tăng lên 10 lần
 • Lượt mua Đan Tăng Bậc tăng lên 12 lần
 • Tốc độ hồi phục Lương Thảo tăng lên 145 thạch/20 phút
 • Phúc Lợi VIP 9 gồm: 680000 Đồng, 100000 Quân Hồn, 70 mảnh Lệnh Vô Song, 1 thẻ cam Húa Chử
 • Mua gói quà VIP9 giá 5888 KNB (Giá gốc 25475 KNB)

3.10. VIP 10: Tích nạp 150.000 KNB nhận đặc quyền VIP 10

 • Bao gồm tất cả đặc quyền của cấp trước đó
 • Lượt mua Lương Thảo tăng lên 11 lần
 • Lượt mua Đồng tăng lên 25 lần
 • Lượt mua Quân Hồn tăng lên 25 lần 
 • Cài lại Chinh Chiến 9 lần
 • Lượt mua khám phá Đất Phong tăng lên 5 lần
 • Mua lượt khiêu chiến Võ Đài tăng lên 10 lần
 • Lượt mua Ngọc tăng lên 11 lần
 • Lượt mua Đan Tăng Bậc tăng lên 14 lần
 • Tốc độ hồi phục Lương Thảo tăng lên 150 thạch/20 phút
 • Mở tự khiêu chiến Điện Anh Kiệt
 • Phúc Lợi VIP 10 gồm: 680000 Đồng, 100000 Quân Hồn, 1 thẻ cam Tào Tháo
 • Mua gói quà VIP10 giá 8888 KNB (Giá gốc 32910 KNB)

3.11. VIP 11: Tích nạp 300.000 KNB nhận đặc quyền VIP 11

 • Bao gồm tất cả đặc quyền của cấp trước đó
 • Lượt mua Lương Thảo tăng lên 12 lần
 • Lượt mua Đồng tăng lên 30 lần
 • Lượt mua Quân Hồn tăng lên 30 lần 
 • Cài lại Chinh Chiến 10 lần
 • Lượt mua khám phá Đất Phong tăng lên 6 lần
 • Mua lượt khiêu chiến Võ Đài tăng lên 12 lần
 • Lượt mua Ngọc tăng lên 12 lần
 • Lượt mua Đan Tăng Bậc tăng lên 16 lần
 • Tốc độ hồi phục Lương Thảo tăng lên 155 thạch/20 phút
 • Phúc Lợi VIP 11 gồm: 1000000 Đồng, 170000 Quân Hồn, 20 Tinh Vẫn Thạch, 1 thẻ cam Hoa Đà
 • Mua gói quà VIP11 giá 15888 KNB (Giá gốc 50365 KNB)

3.12. VIP 12: Tích nạp 500.000 KNB nhận đặc quyền VIP 12

 • Bao gồm tất cả đặc quyền của cấp trước đó
 • Lượt mua Lương Thảo tăng lên 13 lần
 • Lượt mua Đồng tăng lên 35 lần
 • Lượt mua Quân Hồn tăng lên 35 lần 
 • Cài lại Chinh Chiến 11 lần
 • Lượt mua khám phá Đất Phong tăng lên 7 lần
 • Mua lượt khiêu chiến Võ Đài tăng lên 13 lần
 • Lượt mua Ngọc tăng lên 13 lần
 • Mua lượt Thao Trường tăng lên 5 lần
 • Lượt mua Đan Tăng Bậc tăng lên 18 lần
 • Tốc độ hồi phục Lương Thảo tăng lên 160 thạch/20 phút
 • Lượt mua Đồng hoặc Quân Hồn bạo kích tối đa 7 lần
 • Phúc Lợi VIP 12 gồm: 1300000 Đồng, 220000 Quân Hồn, 20 Huyết Quáng Tinh Hoa, 30 Tinh Vẫn Thạch, 1 thẻ cam Lữ Bố
 • Mua gói quà VIP12 giá 28888 KNB (Giá gốc 74900 KNB)

3.13. VIP 13: Tích nạp 1.250.000 KNB nhận đặc quyền VIP 13

 • Bao gồm tất cả đặc quyền cấp trước
 • Lượt mua Lương Thảo tăng lên 14 lần
 • Lượt mua Đồng tăng lên 40 lần
 • Lượt mua Quân Hồn tăng lên 40 lần 
 • Cài lại Chinh Chiến 12 lần
 • Lượt mua khám phá Đất Phong tăng lên 8 lần
 • Mua lượt khiêu chiến Võ Đài tăng lên 14 lần
 • Lượt mua Ngọc tăng lên 14 lần
 • Lượt mua Đan Tăng Bậc tăng lên 20 lần
 • Tốc độ hồi phục Lương Thảo tăng lên 165 thạch/20 phút
 • Lượt mua Đồng hoặc Quân Hồn bạo kích tối đa 8 lần
 • Phúc Lợi VIP 13 gồm: 1600000 Đồng, 280000 Quân Hồn, 30 Huyết Quáng Tinh Hoa, 50 Tinh Vẫn Thạch, 1 thẻ cam Lữ Bố
 • Mua gói quà VIP13 giá 58888 KNB (Giá gốc 123890 KNB)

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ